Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawiono: poniedziałek, 16, czerwiec 2014

bip logoNowa strona Biuletynu Informacji Publicznej:

http://sp36katowice.bip.gov.pl/

 

Wersja archiwalna:

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach informuje, że w czerwcu 2008 r. nasza szkoła otrzymała pracownię komputerową
w ramach programu "Pracownie komputerowe dla szkół 2008".

 

Program ten jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

efs 186

Podstawa prawna BIP

- Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

- Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj.

* Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra SWiA – www.bip.gov.pl

 

Dane szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

40 – 134 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 13

tel./fax (0-32) 2 583 – 518

NIP 634 23 86 603

REGON 000 72 25 78

www.sp36katowice.eu

e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail osoby zarządzającej stroną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Status prawny

Szoła jest samodzielną jednostką prowadzoną przez Gminę Katowice.

Organem nadzorującym Szkołę jest Śląski Kurator Oświaty.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.

Szkoła posiada Statut Szkoły.

 

Organizacja Szkoły

W skład Szkoły Podstawowej Nr 36 wchodzi 17 zespołów klasowych.

Organy Szkoły:

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

- Samorząd uczniowski

Liczba uczniów: 376

W Szkole obowiązkowy jest język angielski od I do VI klasy

 

Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie:

- Zatwierdzenia planu pracy szkoły

- Zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów

- Egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

- Ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

- Zatwierdzenia do realizacji innowacji i eksperymentów

- Przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły

Rada Pedagogiczna opiniuje:


- organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

- projekt planu finansowego

- wnioski dyrektora o przyznawaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień

- propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Podstawą funkcjonowania Szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor Szkoły mgr Dorota Pankiewicz

Wicedyrektor Szkoły mgr Elżbieta Machelska

Kompetencje dyrektora i wicedyrektora szkoły określa Ustawa o Systemie Oświaty oraz Karta Nauczyciela.

 

Struktura własnościowa

Szkoła jest jednostką samorządu terytorialnego, jest własnością gminy Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły.

 

Majątek szkoły

Budynek szkoły - 525.789,87 zł:
z nawierzchnią boiska i ogrodzenia - 676.712,70 zł
Wyposażenie szkoły i klasopracowni – 390 395,00 zł

 

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

- Księga inwentarzowa

- Rejestr pracowników

- Ewidencja dochodów i wydatków

- Rejestr zamówień publicznych

- Księga uczniów

- Księga druków ścisłego zarachowania

- Ewidencja akt osobowych pracowników

- Rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli

- Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

- Rejestr skarg i wniosków

- Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły. Zainteresowana osoba jest listownie powiadomiona o jej wynikach.

- Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty odbiera osobiście.