Sekretariat

szkoła wakacje 2021

Małgorzata Liszka - sekretarz szkołyGodziny pracy:

poniedziałek – piątek

7:00 – 15:00Legitymacja szkolna

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.

Aby otrzymać legitymację szkolną należy przynieść aktualne zdjęcie formatu 30mm x 42mm (zdjęcie musi być już przycięte do wskazanego wymiaru). Na odwrocie zdjęcia należy napisać imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia i adres zamieszkania.

Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.

Duplikat legitymacji szkolnej

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub tutaj.
Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za duplikat.

Opłatę za duplikat legitymacji należy wpłacić na poniższe konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
41 1020 2313 0000 3902 0515 1255

Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach,
ul. K. Iłłakowiczówny 13


W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz zaznaczyć, że jest to wpłata za duplikat legitymacji szkolnej.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.

Termin wykonania duplikatu legitymacji to 3 dni robocze od daty wpłynięcia kompletnego wniosku do sekretariatu.