Rekrutacja dzieci rejonowych i pozarejonowych

Aby zapisać dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020, rodzic/ opiekun prawny dziecka zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach” wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych kandydata i kandydata (wzór zgłoszenia/oświadczenia tutaj).


Zgłoszenie należy złożyć osobiście. Przy zgłoszeniu dziecka do szkoły należy okazać do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.


Ze względów organizacyjnych prosimy, aby zgłoszenia dokonać najpóźniej do 31 marca 2019 r.


 Informacje dotyczące naboru do szkoły dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dostępne są w zakładce Rodzice → Rekrutacja dzieci pozarejonowych.