Dokumenty dla pracowników

Wzory dokumentów dla pracowników dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych:

 

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

 

Wniosek osoby, która ukończyła 55 lat, a nie ukończyła 70 lat o zawarcie umowy o prowadzenie PPK na jej rzecz

 

Wniosek o doknywanie wpłat do PPK

 

Deklaracja uczestnika PPK - obniżenie/ zmiana wpłaty podstawowej

 

Deklaracja uczestnika PPK - rezygnacja z obniżenia wpłaty podstawowej

 

Deklaracja uczestnika PPK - wpłaty dodatkowe

 

 

 

 

 

Informacje dla pracowników i emerytowanych pracowników na temat dostępnych świadczeń socjalnych:Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

pobierz plik


Informacja o wysokości świadczeń w 2021 roku
pobierz plik


Wniosek o dofinansowanie

pobierz plik


Wniosek o pożyczkę mieszkaniową

pobierz plik


Wniosek o zapomogę

pobierz plik


Zgodnie z sekcją 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach informuje, że od dnia 25 maja 2018r. przy składaniu wniosków w celu uzyskania świadczeń z ZFŚS obowiązkowo należy wypełnić druk "KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO I ZGODY DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH” (pobierz plik) oraz dostarczyć go do sekretariatu szkoły wraz z właściwym wnioskiem.


Druk składa się raz na cały czas trwania uprawnień zgodnych z Regulaminem ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach.